Parížanka.sk

Hľadať

Prečo nakupovať u nás

- Štýlové aj extravagantné kabelky
- Stále nové modely od dizajnérskych značiek
- Všetky produkty na sklade
- Možnosť vrátenia tovaru, 100 % spokojnosť
- Už 5 rokov Vám zasielame tie najkrajšie kabelky a doplnky

Nové produkty

Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty

Názory zákazníkov

Dobrý deň,
so službami Vášho internetového obchodu som bola veľmi spokojná. Objednávku som si cez skype s Vami vopred vykonzultovala a objednaný tovar mi bol naozaj expresne rýchlo doručený. Kamarátka, pre ktorú bol vešiačik na kabelku určený, z neho mala veľkú radosť.
Dúfam, že sa Vám podarilo v Paríži nakúpiť ďalšie zaujímavé vecičky, vernostné body rada využijem, ak ma niečo osloví.
Prajem veľa spokojných zákazníkov a príjemný deň.

Katarína Adamovská


I. Všeobecné ustanovenia

 

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.), v platnom znení a vzťahuje sa na spotrebný tovar v našom obchode.

Predávajúcim je obchodná spoločnosť Glamour Style, s. r. o., Armádna 1658/11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 45376018, IČ DPH: SK2022953702, DIČ: 2022953702, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. s.r.o., vložka č. 22504/R (ďalej len “Predávajúci”).

Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho, alebo prevzatím od prepravnej spoločnosti súhlasí s týmto obchodným a reklamačným poriadkom.

 

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 046/5422 771 
fax č.: 046/5420 685 
e-mail: tn@soi.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 046/5422 771, fax č.: 046/5420 685, e-mail: tn@soi.sk


Obchodný a reklamačný poriadok je dostupný na internetovej stránke www.parizanka.sk

 


II. Obchodné podmienky


Dodacia lehota

Tovar bude odoslaný najneskôr do 2 pracovných dní od zadania objednávky.

Spôsob platby a dodania tovaru

  • Na dobierku v SR - Slovenská pošta
  • Tovar Vám bude doručený Slovenskou poštou ako zásielka 1. triedy. Za tovar zaplatíte pri preberaní zásielky.
    Cena za doručenie je 0 EUR.

  • Do ČR - platba vopred na bankový účet
  • Tovar Vám bude doručený Českou poštou. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. Tovar Vám bude odoslaný až po pripísaní peňazí na náš účet.
    Cena za doručenie je 6 EUR. 

Internetová objednávka
Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník obdrží automatickú odpoveď, ktorá obsahuje informácie o úspešnom prijatí, spôsobe ďalšej komunikácie a presnej špecifikácii objednaného tovaru vrátane cien. Potvrdenie objednávky je uskutočnené e-mailom.

Platnosť cien
Ceny tovaru sú denne aktualizované, je možné si ich overiť u jednotlivých položiek a platné sú v momente objednania.

(Pozn. Okrem prípadu v článku VI. )


Daňový doklad a záručný list
Zásielka musí vždy obsahovať daňový doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list.

 

III. Záručná doba


Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na daňovom doklade (faktúre). Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii). Uvedené záručné doby sú určené pre koncových zákazníkov.


IV. Reklamačné podmienky


Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

Prehliadku je kupujúci povinný urobiť tak, aby zistil všetky závady, ktoré možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne (e-mailom na reklamacie@parizanka.sk) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú závadu. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto typu pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i použitím, údržbou či inštaláciou. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda, atď.) do tovaru, či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Predávajúci nezodpovedá za prípadne závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

V. Vybavenie reklamácie


Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa Predávajúceho. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru k reklamácii prepravnou službou (prepravná spoločnosť, pošta a pod.). Reklamovaný tovar odporúčame posielať ako POISTENÚ DOPORUČENÚ ZÁSIELKU.

V prípade zaslania vadného tovaru k reklamácii prepravnou službou - na náklady kupujúceho – na adresu predajcu, musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane potrebného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, sprievodný dopis (obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru, a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho (napr. na dobierku), nebude prijatý.


Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,

 
- uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vytvorí písomný zápis, alebo

- odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu.


V prípade zaslania závadného tovaru k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru – najlepšie v pôvodnom obale. Predávajúci nie je povinný prijať reklamáciu tovaru, pokiaľ nebude vhodne zabalený a dodaný s požadovaným súčasťami a príslušenstvom.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslané na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

 

VI. Storno objednávky


Objednávku môže kupujúci stornovať e-mailom na obchod@parizanka.sk až do doby odoslania tovaru (o odoslaní bude zákazník informovaný e-mailom). V písomnej forme (e-mailom) musí storno obsahovať číslo objednávky. Toto číslo je uvedené v automatickej odpovedi, ktorú obdržíte na Váš kontaktný e-mail pri úspešnom vytvorení objednávky.

Storno objednávky zo strany kupujúceho
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a dokladu o zaplatení. Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry, na ktorú bol tovar zakúpený. Kontakty pre vrátenie tovaru a komunikáciu sú uvedené v závere podmienok.

V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- Predávajúci zisitil, že objednaný tovar je na sklade poškodený a nie je ho ani možné doobjednať,

- tovar sa po kontrole stavu na sklade nenachádza a nie je ho ani možné doobjednať,

- pri kontrole Predávajúci zistil, že predajná cena bola v systéme chybne zadaná.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Adresa pre vrátenie tovaru:
Glamour Style, s. r. o., Armádna 1658/11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

 

VII. Rozpor s kúpnou zmluvou


Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez závad.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe ich predvádzanej reklame očakávané.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou.

 

VIII. Záverečné ustanovenia


Práva zo zodpovednosti za závady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.1.2014. Zmeny reklamačného a obchodného poriadku vyhradené.


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík

Žiadne produkty

Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

 

Moje konto

E-mailová adresa

Heslo


Zabudli ste heslo?
Zaregistrujte sa
(c) 2009-2014 Parizanka.sk. Ceny s DPH.